Történetünk

 

A Katolikus Magyar Diákszövetség (KMDSZ, röviden KDSZ) alapító tagként vett részt 1921-ben Fribourg-ban a Nemzetközi Katolikus Egyetemista Mozgalom (MIEC, Mouvement International des Étudiants Catholiques – Pax Romana) létrehozásában, amelybe a felvidéki és erdélyi magyar katolikus egyetemisták szervezetei is bekapcsolódtak (Prohászka Ottokár Kör, Erdélyi Diákok Katolikus Szövetsége). A MIEC ma a világ legtöbb országának katolikus egyetemista szervezeteit fogja össze.

Az alapítók fő céljuknak tűzték ki, hogy az első világháborút okozó és követő, nemzetek közötti gyűlölködést a keresztény értelmiségiek áthidalják és feloldják, illetve a nemzetközi békét a győztesek és a legyőzöttek között elősegítsék.

A Pax Romana felvett közös név emlékeztet a Krisztus születése idején fennálló háború nélküli, „békés” korszakra és Róma ma is fontos békeszolgálatára.

1947-ben megalakult a Pax Romana értelmiségi tagozata, a Nemzetközi Katolikus Értelmiségi Mozgalom (Mouvement International des Intellectuels Catholiques, angol nevén International Catholic Movement for Intellectual and Cultural Affairs), amely nem kormányzati szervezetként nemzetközi fórumokon is képviselteti magát.

A KMDSZ tevékenységét 1947-ben a kommunista pártállam betiltotta. A nyugat-európai országokba menekült magyar katolikus diákok 1947 februárjában megalakították jogutódként először grazi, majd müncheni székhellyel a külföldi Katolikus Magyar Diákszövetséget. A KMDSZ jogutódlását a nemzetközi Pax Romana egyetemista tagozata (MIEC) 1950-ben hivatalosan is elismerte.

A KMDSZ 1956-tól a Nyugatra menekült egyetemisták új egységes szervezete, a MEFESZ keretében folytatta munkáját. 1959-ben Leuvenben a katolikus egyetemisták újra szükségét látták a katolikus összefogásnak, tk. a magyar ügynek a MIEC-ben való képviseletére, és megalapították a Magyar Pax Romana Szövetséget. Az MPRSZ 1964-ben Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalomra, majd 1987-ben Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom - Pax Romana-ra (KMÉM-Pax Romana) módosította a nevét. Ezzel párhuzamosan a mozgalom a MIEC-ből a MIIC-be lépett át.

1991-ben, Győrben, ill. Pannonhalmán a 33. Magyar Pax Romana Kongresszuson 34 magyarországi szervezet, mozgalom és csoport jelentette be csatlakozási szándékát. 1991. november 9-én Budapesten 22 egyesület részvételével megalakult a Magyar Pax Romana Fórum (MPRF). Ezzel a Pax Romana hazatért.

1992 márciusában az MPRF-be önállóságát megtartva, megkülönböztetett státusszal, a mozgalom nyugati tagozataként a KMÉM is belépett. Szavazati jogát a MIIC-ben az MPRF-ra ruházta át. A MIEC-ben a KEFE képviseli hazánkat. 2002-ben az MPRF nevét Magyar Pax Romaná-ra változtatta. A két testvérmozgalom ettől kezdve önállóan működik.

A magyarországi megalakulással egy időben a KMÉM kezdeményezésére létrejöttek a felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és a délvidéki Pax Romana csoportok is. Ezek a nemzetközi mozgalomban megfigyelői státuszra törekednek.

 

bb céljaink

 

Munkálkodni a különböző nyugati országokban élő magyar és magyar származású katolikus értelmiségiek összefogásán.

Terjeszteni személyes és közösségi tanúságtétellel, tudományos, kulturális, közéleti, tömegkommunikációs és hivatásbeli munkával az Evangéliumnak a II. Vatikáni Zsinaton az „aggiornamento” jegyében megfogalmazott  szellemét, igazságát és lelkiségét a mai világban.

Elősegíteni a keresztények egységét. (Protestáns testvérszervezetekkel karöltve megszerveztük a Magyar Ökumenikus Találkozókat.)

Tanulmányozni a magyarságot érintő kérdéseket és munkálkodni a nyugati magyar értelmiség magyarságtudatának megtartásán és fejlesztésén. Segíteni a kisebbségben élő, Kárpát-medencei, valamint a szórványban élő magyarokat, helyzetüket nemzetközi fórumokon megismertetni.  (Az erdélyi falurombolás hírét és tiltakozásunkat a MIIC-en keresztül jutattuk el az Európai Parlament elé.)

 

Tevékenységünk           

 

Csoportmunkák

A mozgalom alapszabályának megfelelően főleg a helyi csoportokban él és tevékenykedik. A müncheni központ adminisztrációs feladatok mellett képviseli kifelé a mozgalmat és szervezi a közös programokat, ill. rendezvényeket, (lásd kongresszusok, sajtómunka stb.) A mozgalom Münchenben bejegyzett közhasznú egyesület.

Csoportok működnek jelenleg: Ausztriában, Belgiumban, Hollandiában, Kanadában, Luxemburgban, Németországban. Tagjaik városukban általában havonta találkoznak, eszmecserét folytatnak, lelki napokat, baráti összejöveteleket és regionális találkozókat rendeznek.

Évi kongresszusaink (lásd az áttekintést)

A részvevők száma egy-egy kongresszuson 120 és 500 között mozgott. A 37 általunk szervezett kongresszuson közel 1600 értelmiségi fordult meg. 1991 óta a húsvét utáni kongresszusok Magyarországon vannak, 1996 óta az MPR rendezésében. A KMÉM továbbra is megtartja hagyományos 5 napos őszi találkozóját, az Innsbrucki Tanulmányi Napokat.

Sajtómunkánk

1965-ben a bécsi Herder Kiadóval létrehoztuk a szülőhazában és a szétszórtságban élő magyar értelmiség tájékoztatására a Mérleg c. negyedéves lap- és könyvszemlét, melyben a teológia, filozófia, a többi szellem- és természettudományok, valamint az egyházi élet nyugati fejlődéséről tájékoztatunk. A Mérleg 1990 óta Magyarországon jelenik meg.

Számos kongresszusunk előadásai önálló kötetekben vagy a tagjaink által szerkesztett római Katolikus Szemle c. negyedéves folyóiratban jelentek meg.

Tevékenységeinkről, kiváltképpen a kongresszusainkról nemcsak a Pax Romana, majd a Hírek c. tájékoztatónk, hanem a nyugati magyar médiák is rendszeresen tudósítottak. Az egyházüldözésre az idegen- és magyarnyelvű sajtóban rendszeresen rámutattunk (pl. az 1966-os ún. részleges megállapodást sikerült a bécsi Die Presse c. napilapban mérlegelnünk).